27.000,00 euro odszkodowania z ubezpieczenia OCP za częściowe uszkodzenie towaru w trakcie przewozu

Klient Kancelarii – przewoźnik wykonywał przewóz mrożonek. Po załadowaniu towaru kierowca skontaktował się ze spedytorem celem ustalenia temperatury przewozu. Na skutek nieporozumienia kierowca otrzymał informację o dodatniej temperaturze przewozu i ustawił agregat na wartość dodatnią.

Następnego dnia błąd został odkryty, a temperatura przewozu skorygowana do minus 20 stopni. Na miejscu rozładunku stwierdzono jednak, że z powodu błędu w transporcie chłodniczym towar utracił swe właściwości, wobec czego mrożonki zostały zakwalifikowane jako towar o niższej jakości, a w konsekwencji o niższej wartości. Ubezpieczyciel przewoźnika odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na rażące niedbalstwo kierowcy – ubezpieczyciel argumentował, że kierowca miał świadomość, że przewozi mrożony towar, a mimo to zastosował się do polecenia spedytora i ustawił agregat na wartość dodatnią.

W pozwie przeciwko ubezpieczycielowi Kancelaria wskazała na szereg okoliczności stanu faktycznego sprawy i podniosła, że kwalifikując zachowanie przewoźnika nie sposób – jak czyni to ubezpieczyciel – w sposób automatyczny uznać, że błąd przy ustawieniu właściwej temperatury równoznaczny jest z brakiem nawet minimalnej staranności przy wykonaniu przewozu. Kancelaria argumentowała, że rażące niedbalstwo zachodzi tylko wtedy, gdy stopień naganności postępowania drastycznie odbiega od modelu zachowania właściwego w danych warunkach, dlatego brak podstaw, aby każdy błąd, do którego dojdzie w trakcie realizacji przewozu kwalifikować jako rażące niedbalstwo – rozważeniu powinny bowiem podlegać również pozostałe okoliczności towarzyszące realizacji przewozu. Kancelaria podkreślała również ochronną funkcję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej – dla przewoźnika powinna stanowić zapewnienie, że w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, ochrona zostanie mu udzielona. Decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania powinna natomiast w każdym przypadku opierać się na rzeczywistym zaistnieniu przesłanek wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela.

Zarówno Sąd I, jak i Sąd II instancji podzieliły argumentację Kancelarii zasądzając w całości dochodzone odszkodowanie. Sądy podkreśliły, że rażące niedbalstwo to kwalifikowana postać zaniedbania, a w okolicznościach niniejszej sprawy brak podstaw do uznania, że szkoda była wynikiem rażącego zaniedbania. Sąd II instancji zaakcentował również, że słuszne jest powołanie się na ochronną funkcję ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.