300.000,00 zł zadośćuczynienia za błąd medyczny

Kancelaria reprezentowała Klientów, którzy dochodzili od szpitala zadośćuczynienia za krzywdę doznaną w w wyniku śmierci osoby najbliższej.

W trakcie postępowania przed Sądem I instancji Kancelaria podniosła, że śmierć była wynikiem zawinionego błędu diagnostycznego, za który odpowiedzialność ponosi pozwany szpital, podkreślając, że wobec pacjenta nie zastosowano właściwego leczenia, co w konsekwencji skutkowało brakiem szans na jego uratowanie. Kancelaria argumentowała również, że w wyniku śmierci doszło do przerwania więzi rodzinnej, która łączyła osobę zmarłą i członków jej najbliższej rodziny – małżonka, rodziców oraz rodzeństwo.

Po długim procesie Sąd I instancji zasądził na rzecz powodów zadośćuczynienie w łącznej kwocie 300.000,00 zł, podzielając argumentację Kancelarii, że w sprawie doszło do zawinionego błędu diagnostycznego. Ustalając wysokość zadośćuczynienia należnego każdemu z powodów Sąd miał na uwadze cierpienia moralne i wstrząs psychiczny wywołany nagłą śmiercią osoby najbliższej, a także okoliczność, iż powodowie utracili jednego z najbliższych członków rodziny, z którym jeszcze przez wiele lat tworzyliby szczęśliwą i zgodną rodzinę. Sąd II instancji oddalił apelację podzielając ustalenia Sądu I instancji.