Jak uzyskać odstępstwo od warunków technicznych pojazdów

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów – kompendium wiedzy

Jeżeli posiadasz pojazd (np. naczepę, przyczepę, ciągnik siodłowy), który przekracza parametry określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, a jednocześnie istnieje uzasadniona potrzeba wykorzystania go na drogach publicznych, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego może w indywidualnym i uzasadnionym przypadku może udzielić zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd.

Odstępstwo od warunków technicznych pojazdów – kiedy można uzyskać odstępstwo?

Jeśli posiadasz pojazd, którego wymiary, masa całkowita lub naciski osi wskazują, że jest to pojazd nienormatywny, albo chcesz poruszać się po drodze żurawiem samojezdnym czy pojazdem z zabudowaną pompą do betonu możesz wnioskować o wydanie odstępstwa od warunków technicznych. Zwracamy szczególną uwagę, iż odstępstwo od warunków technicznych pojazdu jest niezbędne do rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji, jednakże nie oznacza to automatycznej zgody na faktyczne poruszanie się pod drogach publicznych. Do zgodnego z prawem poruszania się po drogach publicznych (po zarejestrowaniu pojazdu)  konieczne jest uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdem nienormatywnym wydawanym przez zarządcę drogi (np. GDDKIA, Starosta, Prezydent Miasta) zgodnie z art. 64 ustawy o ruchu drogowym.

W jaki sposób uzyskać zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych?

Od 1 stycznia 2022 roku odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd udzielane są wyłącznie przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Minister Infrastruktury pełni aktualne funkcję nadzorczą i odwoławczą w przypadku odmowy wydania odstępstwa przez Dyrektora TDT. Wnioski o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych pojazdu należy składać bezpośrednio do Dyrektora TDT z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej www.tdt.gov.pl

Wydanie zezwoleń na odstępstwo od warunków technicznych – co należy zrobić?

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych (wzór wniosku tutaj).

Sprawdź czy posiadasz wszystkie wymagane dokumenty, które zostały wyszczególnione na wniosku.

Dokumenty złóż w oryginale lub w formie odpisu (np. kopia potwierdzona przez notariusza lub adwokata/radcę prawnego reprezentującego Ciebie w tym postępowaniu). W przypadku gdy przekażesz oryginały dokumentów, zostaną one zwrócone na Twój wniosek, po dokonaniu przez Transportowy Dozór Techniczny urzędowego poświadczenia ich zgodności.

Pamiętaj !

kserokopie lub skany dokumentów wysłane w adres e-mail TDT nie będą uznane jako wystarczające. Zgodność z oryginałem może potwierdzić notariusz lub adwokat/radca prawny reprezentujący Ciebie w postępowaniu o udzielenie odstępstwa od warunków technicznych pojazdu.

Brak załączenia oryginałów dokumentów stanowi częsty błąd i powoduje przewlekłość postępowania.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd, należy złożyć w oryginale w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek można przesłać Pocztą Polską na adres Dyrektora TDT lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (proszę nie mylić z adresem e-mail – wnioski przesłane na przesłane na adres poczty elektronicznej (e-mail), pozostaną bez rozpoznania.

 1. Pracownik TDT sprawdzi wniosek.

Jeżeli Twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów lub zapomniałeś podpisać wniosek), TDT wezwie Cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to Twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Pamiętaj !

7 dni na uzyskanie dodatkowej dokumentacji to bardzo niewiele. Dlatego przed wysłaniem wniosku sprawdź czy zawiera on wszystkie niezbędne informacje oraz załączniki w oryginale.

Jeżeli Twój wniosek spełnia wymagania formalne, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego dalej będzie prowadził sprawę.

 1. Rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego rozpatrzy Twój wniosek o wydanie zezwolenia. W przypadku wątpliwości, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego poprosi Cię o złożenie wyjaśnień.

Na  podstawie wniosku oraz dołączonych dokumentów, zostanie podjęta decyzja w jakim zakresie możliwe jest wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

Pamiętaj ! szczegółowo i obszernie uzasadnij dlaczego potrzebujesz uzyskać odstępstwo oraz wskaż do jakich celów wykorzystywany będzie pojazd, który przekracza standardowe parametry. Zbyt lakoniczne umotywowanie przeznaczenia pojazdu doprowadzić może do odmowy wydania odstępstwa.

 1. Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wyda zezwolenie na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinien odpowiadać pojazd,

jednakże pamiętaj, aby we wniosku wskazywać np. maksymalną długość pojazdu (naczepy) po rozciągnięciu. Odstępstwo nie może być wydane na nieprecyzyjnie wskazany parametr np. od 15 do 25 metrów długości.

Zezwolenie udzielane jest bezterminowo na konkretny pojazd i pozwala na prawidłowe zarejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji.

Pamiętaj, aby uzyskać odpowiednie pełnomocnictwo jeśli właścicielem pojazdu jest np. leasing a Ty działasz w jego imieniu.

W przypadku zmiany właściciela pojazdu nie musisz występować o ponowne wydanie zezwolenia na odstępstwo.

 1. Jak długo trwa postępowanie?

Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na odstępstwo może trwać do miesiąca, w przypadku spraw, które nie wymagają przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. W przypadku spraw skomplikowanych termin ten może zostać przedłużony. Braki w dokumentacji, niedostarczenie oryginałów dokumentów może znacząco wydłużyć postępowanie.

Na każdym etapie prowadzonego postępowania, wnioskodawca jest informowany o wszystkich czynnościach prowadzonych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Kontakt odbywa się głównie w formie pisemnej (Pocztą Polską) co dodatkowo wydłuża wymianę korespondencji dlatego tak ważne jest, aby wniosek był prawidłowy od samego początku.

 1. Jakie opłaty należy ponieść i jak to zrobić?

Za wydanie zezwolenia na odstępstwo pobierana jest opłata w wysokości 450 zł z góry.

Opłatę należy uiścić na konto Transportowego Dozoru Technicznego: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie nr: 27 1130 1017 0020 1237 5820 0001

W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata dotyczy zezwolenia na odstępstwo dla pojazdu o nr VIN/nadwozia, podwozia lub ramy:……………………, imię i nazwisko właściciela lub posiadacza pojazdu, nazwa lub firma”.

Dowód uiszczenia opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwo od warunków technicznych.

 1. Co jeśli nie otrzymam odstępstwa od warunków technicznych pojazdu

W jaki sposób można się odwołać?

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego strona, dla której wydana została decyzja, może wystąpić z odwołaniem do organu II instancji, którym w tym przypadku jest minister właściwy do spraw transportu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji. Przed upływem 14 dni decyzja Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego, która nie jest zgodna z wnioskiem strony, nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji do momentu rozstrzygnięcia przez organ II instancji.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania. W dniu złożenia zrzeczenia decyzja stanie się prawomocna.

Podsumowanie:

 1. We wniosku wpisz precyzyjnie, maksymalne parametry o jakie się starasz
 2. Dołącz oryginały dokumentów w tym negatywne badanie techniczne wykonane przez uprawnionego diagnostę
 3. Uzasadnij cel i potrzebę korzystania z pojazdu przekraczającego normatywne parametry – np. przewóz ładunków niepodzielnych
 4. Dołącz zdjęcia pojazdu wraz z czytelną tabliczką znamionową
 5. Podpisz wniosek i prześlij w formie papierowej do Dyrektora TDT.

Najczęstsze błędy przy składaniu wniosków o odstępstwo od warunków technicznych pojazdu

 1. Brak uiszczenia opłaty 450 zł przed złożeniem wniosku
 2. Nieprawidłowe pełnomocnictwo dla osoby składającej (podpisującej) wniosek
 3. Brak podpisu na wniosku
 4. Nieprawidłowe dokumenty uzyskane od producenta pojazdu
 5. Brak negatywnego badania technicznego lub błędy w zaświadczeniu wydanym przez diagnostę
 6. Nieczytelne zdjęcia lub dane na tabliczce znamionowej

Łukasz Chwalczuk
Wspólnik w Kancelarii Prawnej Iuridica
Prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego