Aby prawo wspomagało rozwój ludzkiej myśli, zapewniamy pełną obsługę prawną w dziedzinie własności intelektualnej (IP).

W dobie internetowego społeczeństwa informacyjnego coraz większą wagę przywiązujemy do wartości niematerialnych. Zakupy przez Internet, strony WWW, ochrona dóbr osobistych, uczciwa konkurencja, prawa autorskie – oto dziedziny, w których często niezbędna jest pomoc specjalisty. Dobra niematerialne zyskały znaczną wartość: doceniamy potencjał autorskich koncepcji, podziwiamy poczytnych autorów, jesteśmy fanami nowych wynalazków i technologii.

Prawo autorskie

 • obsługa prawna autorów i twórców, reprezentacja praw wydawców i licencjobiorców
 • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych i umów przenoszących majątkowe prawa autorskie
 • ochrona osobistych praw autorskich oraz praw twórców zależnych
 • obsługa prawna artystów – wykonawców
 • prawa pokrewne – artystyczne wykonania, fonogramy, wideogramy, nadania
 • postępowania w zakresie ochrony prawa do wizerunku
 • analizy prawne z zakresu prawa dozwolonego użytku, wyczerpania prawa i praw autorskich do utworów pracowniczych

Prawo na dobrach niematerialnych

 • ochrona prawna dóbr osobistych – postępowania sądowe dotyczące uzyskiwania zadośćuczynienia i zaprzestania naruszeń, zagadnienia związane z ochroną dóbr osobistych osób prawnych
 • obsługa prawna w zakresie innych praw własności intelektualnej: know- how, domeny internetowe,
 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych- identyfikacja danych, podmioty przetwarzające dane, powierzenie przetwarzania danych, obowiązki administratora danych, zgłaszanie zbioru danych, zabezpieczanie danych
 • sporządzanie kompleksowych umów wdrożeniowych na oprogramowania komputerowe

Prawo patentowe

 • badania znaków towarowych – słownych, graficznych, słowno- graficznych, przestrzennych
 • badania wzorów przemysłowych
 • sporządzanie opinii prawnych w przedmiocie możliwości używania znaków, przesłanek rejestrowalności znaków, kolizji praw ochronnych ze znaków towarowych
 • watching service – monitorowanie zgłaszanych znaków towarowych
 • postępowania sporne przed Urzędem Patentowym RP oraz przed sądami powszechnymi
 • dochodzenie roszczeń z zakresu naruszeń praw do znaków towarowych i patentów
 • unieważnianie patentów i praw ochronnych na znaki towarowe
 • stwierdzenie wygaśnięcia patentów i praw ochronnych na znaki towarowe

Prawo konkurencji

 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie roszczeń wynikających z nieuczciwych praktyk konkurencyjnych – zakazana reklama, naśladownictwo, pasożytnictwo, wprowadzanie w błąd, inne czyny nieuczciwej konkurencji
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, analizy i opinie prawne
 • doradztwo prawne w zakresie roszczeń wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktyk handlowym
 • obsługa prawna przedsiębiorców zajmujących się handlem elektronicznym – umowy zawierane drogą elektroniczną, świadczenie usług drogą elektroniczną i związane z tym obowiązki przedsiębiorcy
 • przygotowywanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną, regulaminów korzystania z portali internetowych i polityk prywatności
 • porady prawne w zakresie umów zawieranych z konsumentami na odległość – obowiązki przedsiębiorców, prawa i roszczenia konsumentów; sporządzanie umów i opinii prawnych

Skontaktuj się z nami

Specjalistą od Prawa nowych technologii w naszej kancelarii jest:
Agata Majerska
Agata Majerska
Autorka literatury prawniczej, doświadczony specjalista z zakresu prawa gospodarczego.

Zobacz profil, aby się skontaktować

Izabela Mrozek
Izabela Mrozek
Aplikant radcowski, specjalista Prawa gospodarczego oraz Prawa nowych technologii.

Zobacz profil, aby się skontaktować