Ubezpieczenia

 • doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej polisy ubezpieczenia z dziedziny ubezpieczeń transportowych (OCP, OCS, cargo, kabotaż, AC) oraz budowlanych, ubezpieczenia mienia, należności handlowych, a także ubezpieczenia osób zarządzających spółkami (D&O) oraz ubezpieczeń na życie;
 • weryfikacja przestawionych przez ubezpieczyciela klauzul i ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU) oraz zaproponowanie zmian dostosowujących warunki ubezpieczenia do specyfiki prowadzonej działalności oraz do umów zawartych z kontrahentami;
 • współpraca z wyselekcjonowanymi brokerami;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach likwidacyjnych: zgłoszenie szkody, uzupełnianie żądanych dokumentów i informacji, odwołania od niekorzystnych decyzji ubezpieczyciela; 
 • w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela – szczegółowa analiza polisy oraz OWU i opracowanie indywidualnej, nieszablonowej strategii procesowej;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych przeciwko ubezpieczycielom oraz w procesach regresowych z powództwa ubezpieczycieli;

Odszkodowania w transporcie

 • opiniowanie przypadków zaginięcia oraz uszkodzenia towaru, a także opóźnień w dostawie pod kątem możliwych roszczeń odszkodowawczych;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przedsądowych, w tym doradztwo w zakresie ugodowego zakończenia sporu bez ponoszenia kosztów postępowania sądowego oraz zabezpieczenia materiału dowodowego na potrzeby ewentualnego procesu sądowego; 
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w zakresie odszkodowań za uszkodzenie i zaginięcie towaru, a także opóźnienie w dostawie – zarówno sądowe dochodzenie odszkodowania w imieniu przewoźników, nadawców oraz odbiorców towaru, jak i obrona przed roszczeniami odszkodowawczymi;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych w zakresie odszkodowań z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, w tym spory transgraniczne, a także z ubezpieczenia AC – szkoda całkowita, koszty naprawy pojazdu, najmu pojazdu zastępczego, holowania, pomocy drogowej;

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

 • reprezentacja Klientów w postępowaniach karnych w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych;
 • prowadzenie postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielami, w tym doradztwo w zakresie zawarcia korzystnej ugody bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach cywilnych przeciwko zakładom ubezpieczeń, w tym roszczenia o zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrot utraconych dochodów, rentę za całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy;
 • współpraca z biegłymi z zakresu ruchu drogowego i transportu;

Odszkodowania za błędy medyczne

 • reprezentacja poszkodowanych i członków ich rodzin w sprawach wywołanych błędami medycznymi, w tym w sprawach związanych z przeprowadzeniem leczenia niezgodnie z wymogami sztuki lekarskiej (błędy diagnostyczne, błędne prowadzenie ciąży i porodu, zakażenia szpitalne, powikłania pooperacyjne, nieudzielenie pomocy zdrowotnej);
 • reprezentacja Klientów na etapie negocjacji, postępowania przedsądowego, przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, postępowania sadowego, postępowania przed sądem lekarskim i rzecznikiem odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Wybrane projekty

 • doradztwo prawne dla wiodącego operatora logistycznego w zakresie wyboru, a następnie corocznej aktualizacji produktów ubezpieczeniowych (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, w tym w ruchu kabotażowym);
 • doradztwo prawne dla wiodącego operatora transportu intermodalnego obejmujące audyt dokumentacji wykorzystywanej w bieżącej działalności oraz polis ubezpieczeniowych i rekomendacje w wyborze produktu ubezpieczeniowego;
 • doradztwo prawne dla wiodącego operatora logistycznego w wyborze produktu ubezpieczeniowego dedykowanego dla umowy o świadczenie usług obsługi logistycznej magazynu należącego do jednego z największych na świecie producentów tytoniu;
 • prowadzenie procesu sądowego dotyczącego roszczeń regresowych ubezpieczyciela cargo przeciwko przewoźnikowi z tytułu zaginięcia towaru – kradzieży elektroniki o znacznej wartości podczas postoju;
 • prowadzenie procesu sądowego przeciwko słoweńskiemu ubezpieczycielowi z tytułu roszczeń dotyczących wypadku drogowego z udziałem polskiego przewoźnika na terenie Niemiec;
 • prowadzenie postępowania przedsądowego w imieniu przewoźnika, zakończonego ugodą z ubezpieczycielem cargo i ubezpieczycielem OCP w przedmiocie wypłaty odszkodowania z tytułu zaginięcia towaru – telewizorów o znacznej wartości