Sukces Kancelarii w postępowaniu przed Sądem Najwyższym

Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie przyjęcia w poczet członków gminy wyznaniowej. Klient Kancelarii mieszkał i pracował w Polsce, nie posiadał jednak obywatelstwa polskiego – ustawa określająca zasady przyjęcia w poczet członków gminy wyznaniowej jako jedno z kryteriów członkostwa wskazywała natomiast posiadanie obywatelstwa polskiego.

W trakcie postępowania Sąd I instancji zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym dotyczącym zgodności powołanego przepisu z Konstytucją RP. Choć Trybunał z uwagi na względy formalne umorzył postępowanie, to zasygnalizował, iż kryterium obywatelstwa wywołuje istotną wątpliwość co do zgodności z Konstytucją RP oraz wskazał, że usunięcie kryterium obywatelstwa jako ustawowego kryterium dopuszczalności członkostwa w gminach wyznaniowych jest niezbędne dla zapewnienia spójności systemu prawnego.

Sąd I instancji oddalił jednak powództwo uznając, iż przepis ustawy, na który powoływał się powód co do zasady nie nakłada na gminę wyznaniową obowiązku przyjęcia w poczet członków każdej osoby, który spełnia ustawowe wymogi, w związku z czym powodowi nie przysługiwało roszczenie o przyjęcie w poczet członków gminy. Apelacja powoda od wyroku Sądu I instancji została oddalona, a Kancelaria złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Po rozpoznaniu skargi, Sąd Najwyższy uchylił wyrok Sądu I oraz II instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sąd Najwyższy podzielił argumentację Kancelarii, iż wykładnia przepisu ustawy, na który powołuje się powód wskazuje, że gminy wyznaniowe “zrzeszają”, a nie “mogą zrzeszać”, z czego wynika, że w przypadku spełnienia kryteriów ustawowych gmina wyznaniowa nie może wybierać, kogo przyjmie w poczet swoich członków. Sąd Najwyższy podkreślił równocześnie, że kryterium obywatelstwa wprowadzone przez przepis ustawy budzi wątpliwości z punktu widzenia zgodności z Konstytucją oraz z przepisami ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, powołując się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego wyrażone na wcześniejszym etapie postępowania.