WDROŻENIE ESG W BRANŻY TSL

ESG to podejście do zarządzania firmą, które uwzględnia aspekty środowiskowe, społeczne i korporacyjne. W najbliższej przyszłości przedsiębiorcy – w tym operatorzy logistyczni oraz przewoźnicy – powinni być gotowi na wprowadzenie strategii ESG do własnych strategii biznesowych tak aby ich działania były zgodne z nowymi wymaganiami ESG. Firmy, które wdrażają strategię ESG, podejmują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, tj.:

  • działania środowiskowe (E) poprzez m.in. wdrażanie polityk zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, polityk związanych z różnorodnością biologiczną i ekosystemami, planów transformacji na rzecz łagodzenia zmian klimatu
  • działania społeczne (S) poprzez m.in. wdrażanie polityk zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń, polityk związanych z różnorodnością biologiczną i ekosystemami, planów transformacji na rzecz łagodzenia zmian klimatu mające na celu m.in. poszanowanie praw człowieka, w tym praw pracowników, wdrażanie polityk BHP, polityk szkoleń
  • działania na rzecz ładu korporacyjnego (G) takich jak wdrażanie kodeksów etyki, polityk postępowania w biznesie, kodeksów postępowania dla dostawców.

Jakie zmiany czekają firmy w przyszłości?

Na skutek wprowadzenia nowych przepisów prawnych – unijną dyrektywą CSRD, w najbliższych latach funkcjonująca w firmie strategia ESG przestanie być już tylko przywilejem budującym przewagę konkurencyjną, a stanie się koniecznością dla zachowania dotychczasowych współprac oraz nawiązywania nowych współprac z kontrahentami.

O czym dobrze już dzisiaj wiedzieć?

Obowiązek corocznego sporządzania i publikowania raportu w zakresie zrównoważonego działania firmy (ESG) będzie bezpośrednio dotyczyć dużych przedsiębiorców oraz MŚP notowanych na giełdzie. Kluczowe jest jednak to, że przedsiębiorcy, którzy będą objęci corocznym obowiązkiem sporządzania raportu ESG zobowiązani będą do ujęcia w swoim raporcie nie tylko własnej działalności, lecz również pewnego zakresu działalności podmiotów, którzy znajdują się w ich łańcuchu wartości, w tym również działalności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, którzy nie są notowani na giełdzie.

Czym jest łańcuch wartości i kogo może obejmować?

Istota zrównoważonego łańcucha wartości sprowadza się do wzięcia odpowiedzialności za działania własnej firmy oraz za działania podejmowane przez podmioty, które są bezpośrednio oraz pośrednio powiązane z działalnością własnej firmy. Łańcuch wartości obejmuje realizowaną wewnątrz firmy działalność (własne działania, procesy, operacje). Poza własną działalnością łańcuch wartości firmy transportowej będzie obejmować częściowo działalność m.in. dostawców, przewoźników, podprzewoźników, spedytorów, operatorów logistycznych, wynajmujących magazyny, producentów pojazdów, klientów oraz inne podmioty.

Pozostając w łańcuchu wartości firmy zobowiązanej do corocznego sporządzania sprawozdania ESG, firma zobowiązana – w celu wywiązania się ze swoich obowiązków sprawozdawczych – będzie wymagać od podmiotów pozostających w łańcuchu wartości, poszczególnych informacji na temat ich strategii ESG, czy mają oni wdrożone odpowiednie mechanizmy, polityki, procedury w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz czy spełniają odpowiednie kryteria środowiskowe, społeczne oraz zarządcze.

Jakie działania należy podjąć?

Dla firm (zarówno dużych, ale i MŚP nienotowanych na giełdzie) oznacza to konieczność przygotowania się na zmiany z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby już w najbliższym czasie dysponować odpowiednimi danymi w zakresie zrównoważonego rozwoju, spełniać odpowiednie kryteria i mieć już wdrożone polityki i procedury, których będą oczekiwać kontrahenci przy nawiązywaniu nowych oraz podtrzymywaniu dotychczasowych współprac. Wszystko wskazuje na to, że firmy, które nie będą gotowe na nową rzeczywistość, mogą zostać wykluczone z łańcucha wartości swoich kontrahentów. Zrównoważony rozwój przestaje być jedynie wyborem i staje się koniecznością, aby nie stracić pozycji na rynku.

W pierwszej kolejności należy określić, na jakim obecnie etapie znajduje się firma; jakimi danymi ESG już teraz dysponuje, jakie dane ESG będzie musiała zbierać na cele raportowania / współprac biznesowych, jakie działania, polityki, cele związane ze zrównoważonym rozwojem będzie musiała wprowadzić.

Warto już dziś zacząć prace nad kształtowaniem odpowiedniej dla firmy strategii ESG, w której zostaną wskazane priorytetowe cele dla firmy oraz zostaną zidentyfikowane ryzyka związane z działalnością firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. Włączenie strategii ESG do ogólnej strategii biznesowej wymaga przeprowadzenia reorganizacji procesów biznesowych. Służymy doradztwem w przygotowaniu planu stopniowego przekształcania firmy w firmę zrównoważoną, zgodnie z nowymi wymaganiami ESG.

Zachęcamy do kontaktu w celu szczegółowego omówienia interesujących Państwa kwestii ESG oraz do pobrania ESG w pigułce.