W niniejszym dziale opisujemy wybrane, ciekawe sprawy prowadzone przez prawników naszej kancelarii. Chwalimy się nimi jako naszymi sukcesami, ale są to przede wszystkim sukcesy naszych Klientów.

Kara umowna za niepodstawienie pojazdu

Kara umowna za niepodstawienie pojazdu – wygrana sprawa Kancelarii w Sądzie II instancji Klient Kancelarii – przewoźnik odpowiedział na ofertę kontrahenta zamieszczoną na giełdzie transportowej dotyczącą wykonania międzynarodowego transportu drogowego towarów. W ogłoszeniu na giełdzie transportowej brak było wskazania rodzaju przewożonego towaru. Podczas rozmowy przedstawicieli stron za pośrednictwem komunikatora, przewoźnik nie został poinformowany o specjalnych wymaganiach dotyczących pojazdu. W treści zlecenia przesłanego przewoźnikowi pr...

W trakcie przewozu towar został skradziony

Klient Kancelarii - przewoźnik podzlecił wykonanie międzynarodowego przewozu towarów podwykonawcy, z którym współpracował od dłuższego czasu. W trakcie przewozu całość przewożonego towaru została skradziona. Postępowanie prowadzone przez policję doprowadziło do przedstawienia kierowcy podwykonawcy zarzutu współudziału w kradzieży przewożonego towaru. Następnie kierowca przyznał się do zarzucanych czynów. Klient Kancelarii zgłosił szkodę do swojego ubezpieczyciela OCP, jednak ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. W decyzji ubezpieczyc...

Rozwój praktyki korporacyjnej

Kancelaria w ostatnim czasie bardzo mocno rozwija swoją praktykę korporacyjną, w tym dział przejęć i połączeń. Na początku grudnia kancelaria zakończyła z sukcesem projekt połączenia dwóch spółek wchodzących w skład grupy jednego z największych operatorów logistycznych w Polsce, który pozostaje stałym Klientem naszej kancelarii od ponad 8 lat. Obsługą prawną projektu kierowała adw. Agnieszka Sowa wraz z adw. Bartoszem Majerskim.

Doradztwo warunków umowy o wartości 500 mln PLN

Kancelaria Iuridica doradzała jednemu z liderów rynku logistyki w zawarciu umowy o świadczenie usług obsługi logistycznej magazynu należącego do jednego z największych producentów tytoniu na świecie. Zakres doradztwa obejmował kilkumiesięczne negocjacje warunków umowy o wartości 500 mln PLN, przygotowanie dokumentacji oraz pomoc w doborze odpowiednich produktów ubezpieczeniowych. Obsługą prawną projektu zajmował się adw. Bartosz Majerski i adw. Agnieszka Sowa

70 000,00 zł odszkodowania za uszkodzenie naczepy Wygrana sprawa Kancelarii w Sądzie I instancji

70 000,00 zł odszkodowania za uszkodzenie naczepy Należąca do Klienta Kancelarii naczepa – chłodnia uległa uszkodzeniu w trakcie kolizji, do której doszło na terenie Holandii. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela sprawcy szkody z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel wycenił koszt naprawy naczepy na 11.000,00 zł i taką kwotę wypłacił Klientowi Kancelarii. Ustalając wysokość odszkodowania ubezpieczyciel wziął pod uwagę ceny części zamiennyc...

Wygrana przewoźnika pozwanego o zapłatę 37.000 zł za uszkodzenie towar Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego

Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego Wygrana sprawa Kancelarii po 4 latach postępowania sądowego. Klient Kancelarii – przewoźnik wykonywał przewóz drogowy towaru – świeżych owoców. Po dotarciu na miejsce rozładunku odbiorca odmówił odbioru towaru, gdyż owoce były częściowo zepsute. W konsekwencji przewoźnik został pozwany o zapłatę odszkodowania z tytułu uszkodzenia towaru. Zdaniem powoda, przewoźnik dopuścił się rażącego niedbalstwa, gdyż przewoził towar w nieodpowiedniej, zbyt wysokiej temperaturze, wskutek czego w...

Ugodowe zakończenie sprawy odszkodowania za skradziony sprzęt RTV w wysokości 60.000,00 euro

Klient Kancelarii otrzymał od swojego kontrahenta zlecenie dotyczące przewozu sprzętu RTV. Wykonanie przewozu zlecił przewoźnikowi, z którym już uprzednio współpracował. W trakcie przewozu nieznani sprawcy ukradli większość przewożonego towaru. Odbiorca towaru otrzymał odszkodowanie od ubezpieczyciela cargo, który po wypłacie odszkodowania zwrócił się z roszczeniem regresowym do Klienta Kancelarii.  Kancelaria reprezentowała Klienta już od momentu, gdy Klient otrzymał przedsądowe wezwanie do zapłaty i podejmowała działania w celu ugodowego zak...

200.000,00 zł odszkodowania od podwykonawcy

Klient Kancelarii – przewoźnik otrzymał zlecenie wykonania międzynarodowego przewozu towarów. Z uwagi na brak możliwości wykonania przewozu własnymi pojazdami, przewoźnik podzlecił przewóz podwykonawcy, z którym wcześniej wielokrotnie współpracował. W trakcie przewozu wykonywanego przez podwykonawcę doszło do kradzieży całości przewożonego towaru. W związku z kradzieżą przewoźnik zawarł ugodę ze swoim zleceniodawcą i zobowiązał się do ratalnej zapłaty odszkodowania za skradziony towar, a następnie skierował wezwanie do zapłaty do podwykonawcy...

Sukces Kancelarii w postępowaniu przed Sądem Najwyższym

Kancelaria reprezentowała Klienta w sprawie przyjęcia w poczet członków gminy wyznaniowej. Klient Kancelarii mieszkał i pracował w Polsce, nie posiadał jednak obywatelstwa polskiego - ustawa określająca zasady przyjęcia w poczet członków gminy wyznaniowej jako jedno z kryteriów członkostwa wskazywała natomiast posiadanie obywatelstwa polskiego. (więcej…)

Anulowanie kary w wysokości blisko 3 milionów złotych nałożonej na polskiego przewoźnika przez HM Revenue & Customs

Kara w wysokości 577 tysięcy funtów groziła Klientowi kancelarii za nieświadomy przewóz przez granicę brytyjską ponad miliona sztuk papierosów. Prawnikom kancelarii udało się odzyskać bez opłat ciągnik z naczepą przewoźnika, a następnie, we współpracy z partnerską, brytyjską kancelarią, doprowadzić do anulowania kary w wysokości bliskiej 3 milionów złotych. (więcej…)

30.000,00 euro z ubezpieczenia OCP z tytułu kradzieży sprzętu AGD

Klient kancelarii - przewoźnik wykonywał przewóz sprzętu AGD, a w czasie nocnego postoju doszło do kradzieży części przewożonego towaru. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania powołując się na art. 17 ust. 2 Konwencji CMR, zgodnie z którym przewoźnik jest zwolniony od odpowiedzialności za zaginięcie towaru, jeżeli spowodowane zostało ono okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Odmawiając wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel podniósł, że przewoźnik w ogóle nie odpowiada za szkodę, gdyż ...

399.858,29 PLN od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.

Przewoźnik z Sochaczewa otrzymał od dużej, międzynarodowej spedycji zlecenie przewiezienia nowoczesnych telewizorów LED na trasie Hiszpania - Polska. W trakcie jazdy na terenie Francji doszło do wypadku drogowego, wynikiem czego uszkodzony został towar o wartości 123 000 €. W trakcie likwidacji szkody przewoźnik reprezentowany przez prawników Kancelarii Prawnej Iuridica został objęty pełną ochroną prawną zarówno na etapie ustalenia ostatecznej kwoty należnej osobie uprawnionej, jak i w trakcie likwidacji szkody ubezpieczyciela. Dzięki odpowi...

Dzięki reprezentacji kancelarii IURIDICA kolejny przewoźnik odzyskał od Border Force swój zestaw ciężarowy

W połowie lipca zestaw ciężarowy naszego Klienta został zatrzymany na granicy angielskiej z powodu przewozu w ładunku pół miliona sztuk papierosów. Towary podlegający akcyzie zostały ukryte, a zleceniodawca po raz drugi zlecał transport naszemu Klientowi. Po informacji na temat zatrzymania pojazdu w Anglii, kontakt ze zleceniodawcą urwał się natychmiastowo. Klient, za naszą radą, zgłosił sprawę na policję - a my zajęliśmy się przygotowaniem wniosku o zwrot do Border Force.  Po kilkutygodniowym oczekiwaniu otrzymaliśmy decyzję, w której brytyjs...

Skuteczny zwrot ciągnika z naczepą po zatrzymaniu przez służby celne Border Force

W połowie marca zestaw ciężarowy naszego Klienta został zatrzymany na granicy angielskiej z powodu przewozu w ładunku 1,5 miliona sztuk papierosów oraz 5 ton nieprzetworzonego tytoniu. Zleceniodawcami przewozu ładunków byli dwaj niezależni zleceniodawcy. Prawnicy Kancelarii, posiadający ogromne doświadczenie w tego typu postępowaniach, doprowadzili do zwrotu ciągnika i naczepy Klienta, który dodatkowo nie został obciążony jakąkolwiek karą. Brytyjskie służby Border Force w całości podzieliły naszą argumentację, co umożliwiło przewoźnikowi odzysk...

Oddalone roszczenie o zapłatę 120.000,00 zł – wyrok Sądu Apelacyjnego w K.

Od 2011 roku Kancelaria reprezentowała przewoźnika, który został pozwany przez znanego producenta opon o zapłatę kwoty 120.000,00 zł tytułem odszkodowania za zniszczony w trakcie przewozu towar. Już w odpowiedzi na pozew prawnicy Kancelarii podnosili zarzut braku legitymacji czynnej wynikający ze specyficznego uregulowania kwestii „osoby uprawnionej” w konwencji CMR. Pomimo tego sąd I instancji prowadził długotrwałe postępowanie dowodowe, w tym przeprowadzając opinię zespołu biegłych, którzy mieli ocenić zakres uszkodzenia towaru. Po pięciu lat...

21.000,00 euro od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 21.01.2016 r.

Klient Kancelarii – spedytor zlecił wykonanie przewozu zagranicznemu przewoźnikowi. Towar przyjęty do przewozu nigdy nie dotarł jednak do odbiorcy, brak było również kontaktu z przewoźnikiem. W związku z zaginięciem towaru Klient zobowiązany był do zapłaty na rzecz swojego kontrahenta kwoty odpowiadające wartości towaru. Ubezpieczyciel odmówił jednak wypłaty odszkodowania z tytułu posiadanego przez Klienta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS). Również Sąd I instancji oddalił powództwo wskazując, że odpowiedzialność ubezpiecz...

Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego i umorzenie postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą

W postępowania na wykonanie roboty budowlanej oferta Klienta kancelarii została odrzucona. W uzasadnieniu swojej decyzji zamawiający wskazał, iż kosztorys ofertowy został dołączony do oferty jedynie w formie elektronicznej. W konsekwencji zdaniem zamawiającego oferta nie spełnia wymagań dotyczących składania oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności o której mowa w art. 82 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Od decyzji zamawiającego zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwołaczej. Po zapoznaniu się z argumentacją przedstawi...

Oddalone roszczenie o zapłatę 34.000,00 zł – wyrok Sądu Rejonowego w Z. z dnia 26.05.2015 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik został pozwany przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Uzasadniając roszczenie PBUK podało, że Klient jako posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za zdarzenie drogowe, które miało miejsce w Czechach. Pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, w związku z czym zaistniała szkoda została pokryta przez czeskie biuro narodowe (odpowiednik polskiego PBUK), które następnie zażądało jej zwrotu od PBUK. Po wypłacie odszkodowania na rzecz czeskiego biura narodowego PBUK skierowało roszczenie ...

Oddalone roszczenie o zapłatę 76.415,00 zł – wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 21.08.2014 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik został pozwany przez swojego zleceniodawcę o odszkodowanie z tytułu częściowego zaginięcia towaru. Wartość skradzionego towaru obliczona zgodnie z przepisami Konwencji CMR była ok. 20-krotnie niższa niż dochodzone roszczenie (wynosiła ok. 4.000,00 zł) i została przez Klienta zapłacona. Zleceniodawca argumentował jednak, że zawarł z Klientem umowę spedycji, do której nie mają zastosowania przepisy Konwencji CMR, a w związku z tym Klient jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania w wysokości całkowitej wartości sk...

78.073,00 zł od kontrahenta naszego Klienta – wyrok Sądu Okręgowego w L. z dnia 26.09.2013 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik ponadnormatywny realizował transport konstrukcji stalowych na rzecz swojego kontrahenta. Wykonanie transportu było uzależnione od uzyskania odpowiednich zezwoleń administracyjnych w trzech krajach, a to Szwajcarii, Niemczech i Polsce. Z przyczyn niezależnych od przewoźnika proces uzyskania zezwoleń uległ wydłużeniu – w konsekwencji termin rozładunku uległ przesunięciu. Z tytułu opóźnienia kontrahent przewoźnika obciążył go karami umownymi przewyższającymi wysokość należnego frachtu. Sądy obu instancji podzieliły a...

Skuteczna obrona przed roszczeniem o zaniechanie używania nazwy przedsiębiorstwa – wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W.

Klient naszej Kancelarii – przedsiębiorca prowadzący agencję pośrednictwa w obrocie nieruchomościami otrzymał od swojego konkurenta wezwanie do zaprzestania z korzystania z dotychczasowej nazwy agencji powołując się na wyłączne prawo do używania nazwy firmy przyznane przez Urząd Patentowy RP. Nasza kancelaria wystąpiła do Urzędu Patentowego RP z wnioskiem o unieważnienie udzielonego prawa ochronnego z uwagi na wcześniejsze stosowanie nazwy przez naszego Klienta. Zarówno Urząd Patentowy, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. potwierdzili zas...

123.268,00 zł od odbiorcy towaru – wyrok Sądu Okręgowego w W. z dnia 20.03.2013 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik na zlecenie spedytora wykonywał usługi przewozowe. Wszystkie przewozy wykonane zostały prawidłowo, spedytor okazał się jednak podmiotem niewypłacalnym – pomimo upływu terminów płatności Klient nie otrzymał należnego przewoźnego. Kancelaria reprezentował Klienta w procesie o zapłatę przewoźnego przeciwko odbiorcy, który przyjął przesyłki wraz z listami przewozowymi. Sąd zasądził na rzecz Klienta całość dochodzonego przewoźnego w kwocie ponad 120.000,00 zł. Wyrok Sądu I instancji uprawomocnił się.

75.358,00 euro od PZU S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 15.01.2013 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik wykonywał transport mięsa z Polski do Turcji. Na bułgarsko – tureckim przejściu granicznym służby weterynaryjne stwierdziły, że mięso uległo zepsuciu i odmówiły dopuszczeniu towaru do obrotu. Przyczyną powstania szkody była awaria agregatu chłodniczego. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania w ramach posiadanej polisy odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (OCP). Zarówno sąd I instancji, jak i sąd II instancji przyznały rację przewoźnikowi reprezentowanemu przez prawników Kancelarii zasądzając w całości nale...