Wystąpienie przez Krajową Izbę Odwoławczą z pytaniem prejudycjalnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Artykuł Bartosza Majerskiego w Zamówienia Publiczne Doradca

Artykuł dotyczy pierwszego w historii wystąpienia przez Krajową Izbę Odwoławczą z pytaniem prejudycjalnym do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. KIO powzięła wątpliwość co do zgodności przepisu art. 24 ust. 1 pkt  1a prawa zamówień publicznych  z przepisami unijnymi. Kontrowersyjny przepis dotyczy wykluczenia wykonawcy z uwagi na wcześnie rozwiązanie, wypowiedzenie albo odstąpienie od umowy w sprawie zamówienia publicznego.