Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną w formie porad prawnych on-line
przez Kancelarię Adwokacką IURIDICA A. Majerska B. Majerski s.c.

§1. Definicje:

 1. Usługodawca lub Kancelaria IURIDICA – Agata Majerska i Bartosz Majerski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Kancelaria Adwokacka IURIDICA A. Majerska B. Majerski s.c., ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków, NIP: 6793074840 REGON: 122406934;
 2. Klient – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, jak również osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. Prawnik – adwokat, radca prawny lub prawnik wskazany na stronie https://iuridica.com.pl/zespol/ udzielający Porady prawnej on-line.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin;
 5. Polityka przetwarzania danych osobowych – polityka przetwarzania danych osobowych w Kancelarii IURIDICA dostępna pod adresem: https://iuridica.com.pl/rodo-2/; 
 6. Porada prawna on-line – odpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną w postaci udzielenia Klientowi porady prawnej w formie rozmowy telefonicznej lub spotkania on-line za pośrednictwem Google Meet, z zakresu następujących aktów prawnych: Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r., ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe, ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 7. Miejsce spotkania – miejsce uzyskania Porady prawnej on-line w postaci rozmowy telefonicznej lub spotkania on-line za pośrednictwem Google Meet;
 8. Strona internetowa – strona internetowa Usługodawcy prowadzona pod adresem www.iuridica.com.pl;
 9. Formularz – formularz aplikacji www.zencal.io umieszczony na Stronie internetowej pozwalający na wysłanie zapytania odnośnie udzielenia porady prawnej on-line;
 10. Wynagrodzenie – kwota pieniężna należna Usługodawcy od Klienta z tytułu udzielenia Porady prawnej on-line;
 11. Kodeks cywilny – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 9 lutego 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.).

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania przez Kancelarię IURIDICA umów
  o świadczenie usług drogą elektroniczną w postaci Porad prawnych on-line, za pośrednictwem Strony internetowej.
 2. Kancelaria IURIDICA świadczy usługi prawne drogą elektroniczną, w rozumieniu Ustawy
  o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Zapytania za pośrednictwem Formularza może kierować każda osoba spełniająca definicję Klienta, zainteresowana uzyskaniem Porady prawnej on-line.
 4. Kancelaria IURIDICA nie udziela Porady prawnej on-line na rzecz osób fizycznych.
 5. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu oraz jego zaakceptowania przed wysłaniem zapytania za pośrednictwem Formularza.
 6. Klient może uzyskać nieodpłatny dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem Strony internetowej, w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 

§3. Sposób umawiania Porady prawnej on-line

 1. Kancelaria IURIDICA za pośrednictwem Strony internetowej świadczy na rzecz Klientów usługi prawne w formie Porad prawnych on-line, polegające w szczególności na analizie szczegółowego opisu sprawy przedstawionego przez Klienta w Formularzu, analizie problemu prawnego, a następnie udzieleniu Porady prawnej on-line.
 2. W celu umówienia Porady prawnej on-line należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet;
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 3. Umówienie Porady prawnej on-line odbywa się w następujący sposób:
  1. Klient za pośrednictwem Formularza dostępnego na Stronie internetowej dokonuje wyboru Miejsca spotkania oraz opcji Porady prawnej on-line (30 minut lub 1 godzina), a następnie daty oraz godziny spotkania;
  2. Klient podaje swoje dane w postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru NIP oraz zamieszcza szczegółowy opis sprawy;
  3. Klient dokonuje kliknięcia pola formy płatności Wynagrodzenia z tytułu udzielenia Porady prawnej on-line: płatność online, na konto partnera Usługodawcy – serwisu PayU, Przelewy24 lub Paynow;
  4. Klient dokonuje akceptacji regulaminu oraz polityki prywatności aplikacji Zencal oraz Regulaminu oraz Polityki przetwarzania danych osobowych;
  5. Kilent dokonuje kliknięcia pola ,,Pay” i zostaje przekierowany do strony zewnętrznej partnera Usługodawcy celem dokonania płatności Wynagrodzenia;
  6. po dokonaniu płatności Wynagrodzenia Klient otrzymują fakturę na podany przez siebie w Formularzu adres mailowy najpóźniej w terminie 7 dni od daty wykonania usługi;
 4. Złożenie oferty zawarcia umowy przez Klienta następuje w momencie wysłania prawidłowo wypełnionego Formularza oraz dokonania płatności online Wynagrodzenia;
 5. Klient może dokonać wysyłki dokumentów dotyczących opisanej przez niego w Formularzu sprawy na adres mailowy: kancelaria@iuridica.com.pl;
 6. Po zapoznaniu się z treścią przesłanego Formularza, Kancelaria IURIDICA ma prawo skierować do Klienta w formie telefonicznej lub mailowej dodatkowe pytania lub poprosić o przesłanie dokumentów, jeśli jest to niezbędne celem udzielenia Porady prawnej on-line;
 7. W przypadku posiadania przez Kancelarię IURIDICA wszelkich niezbędnych informacji i dokumentów do udzielenia Porady prawnej on-line oraz zaksięgowania Wynagrodzenia na rachunku bankowym Kancelarii IURIDICA, Kancelaria IURIDICA wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą umówienie Porady prawnej on-line;
 8. Umowa pomiędzy Kancelarią IURIDICA, a Klientem zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail przesłanej przez Usługodawcę, potwierdzającej umówienie Porady prawnej on-line;
 9. Kancelaria IURIDICA zastrzega, iż umowa nie zostaje zawarta, jeżeli treść uzupełnionego Formularza jest sprzeczna z prawem, z dobrymi obyczajami, narusza dobre osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Klienta lub Kancelarii IURIDICA;
 10. Kancelaria IURIDICA zastrzega, iż umowa nie zostaje zawarta w przypadku konfliktu interesów, tj. w sytuacji, w której udzielenie Porady prawnej Klientowi on-line naraża interesy innych osób, będących klientami Kancelarii IURIDICA. 

§4. Zasady udzielania Porady prawnej on-line

 1. Udzielenie Porady prawnej on-line odbywa się w zależności od wyboru Klienta w formie rozmowy telefonicznej lub spotkania on-line przez Google Meet. 
 2. Porady prawnej on-line udziela Prawnik.
 3. Porada prawna on-line trwa w zależności od wyboru Klienta 30 minut lub 1 godzinę. 
 4. Jeśli po upływie czasu trwania Porady prawnej on-line Klient ma dalsze pytania dotyczące opisanej przez niego w Formularzu sprawy, celem otrzymania dodatkowej porady prawnej Klient zobowiązany jest umówić nową Poradę prawną on-line lub skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową na adres: kancelaria@iuridica.com.pl celem ustalenia zasad otrzymania porady prawnej.
 5. Kancelaria IURIDICA zastrzega, iż udzielenie Porady prawnej on-line nie obejmuje przygotowania jakichkolwiek pism lub dokumentów w szczególności:
  1. przygotowania pisma procesowego
  2. przygotowania opinii prawnej;
  3. przygotowania wzoru zlecenia przewozowego lub zlecenia spedycyjnego;
  4. przygotowania umowy, regulaminu, statutu

§5. Wynagrodzenie

 1. Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Usługodawcy Wynagrodzenia z tytułu udzielenia Porady prawnej on-line.
 2. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Porady prawnej on-line wynosi: 250 zł za 30 min Porady prawnej on-line oraz 450 zł za 60 min Porady prawnej on-line. 
 3. Kancelaria IURIDICA wystawia fakturę VAT nie później niż 7 dni od daty udzielenia Porady prawnej on-line.  
 4. Faktura VAT jest wystawiana i dostarczana Klientowi w formie elektronicznej, na podany przez Klienta w Formularzu adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę.
 5. W przypadku braku możliwości udzielenia Porady prawnej on-line, Kancelaria IURIDICA ma prawo odstąpić od umowy, niezwłocznie powiadamiając o tym Klienta drogą mailową. W takiej sytuacji Kancelaria zwraca Klientowi uiszczone wynagrodzenie
 6. Kancelaria IURIDICA zastrzega sobie możliwość realizacji umowy w częściach, po uprzednim porozumieniu z Klientem. W przypadku, gdy Klient nie wyrazi zgody na realizację umowy w częściach, ma prawo od umowy odstąpić, o czym poinformuje Usługodawcę drogą mailową. 

§6. Prawa i obowiązki stron

 1. Umowa o udzielenie Porady prawnej on-line zostaje zawarta na czas określony, tj. na czas niezbędny do udzielenia Porady prawnej on-line. W przypadku, gdy umowa realizowana jest w częściach, zgodnie z powyższym §5 ust.  6 Regulaminu, umowa zostaje zawarta na czas do zakończenia realizacji ostatniej części umowy.
 2. Kancelaria IURIDICA i Klient mają prawo odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta lub Kancelarię postanowień Regulaminu.
 3. Kancelaria IURIDICA może odstąpić od umowy, w szczególności w przypadku, gdy:
  1. Klient nie udzieli Kancelarii informacji niezbędnych do udzielenia Porady prawnej on-line lub nie prześle dokumentów, które są niezbędne do udzielenia Porady prawnej on-line;
  2. zachodzą okoliczności wskazane w Kodeksie Etyki Adwokackiej lub Kodeksie Etyki Radcy Prawnego.
 4. Klient ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli Kancelaria IURIDICA nie udzieli Porady prawnej on-line w umówionym terminie. W tym przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu uiszczonego Wynagrodzenia.
 5. Usługi prawne świadczone w ramach Porady prawnej on-line są świadczone w ramach tzw. umowy starannego działania. Kancelaria IURIDICA nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za ostateczne skutki prawne, ekonomiczne wynikłe z zastosowania w praktyce przez Klienta udzielonych porad prawnych. Kancelaria IURIDICA zastrzega, iż porada prawna udzielona przez Prawnika stanowi profesjonalną, subiektywną ocenę badanego problemu lub dokumentu z punktu widzenia wynikających z niego skutków prawnych, w tym zagrożeń oraz korzyści dla podmiotów występujących w treści dokumentu, względnie dla podmiotu udzielającego zlecenia na taką analizę. 
 6. Odpowiedzialność Kancelarii Iuridica wobec Klienta z tytułu świadczenia usługi Porady prawnej on-line zostaje ograniczona do równowartości kwoty 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Ograniczenie odpowiedzialności nie obejmuje szkody wyrządzonej Klientowi z winy umyślnej.
 7. Kancelaria IURIDICA i Klient zobowiązują się do zachowania tajemnicy co do wszelkich informacji powziętych podczas udzielania Porady prawnej on-line. Ze względu na szczególny i profesjonalny charakter usług świadczonych przez Kancelarię IURIDICA, Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji na temat treści Porady prawnej on-line udzielonej mu przez Kancelarię.  

§7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w przypadku zastrzeżeń co do jakości udzielonej Porady prawnej on-line. Treść reklamacji Klient powinien skierować za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: kancelaria@iuridica.com.pl.
 2. Przedmiotu reklamacji nie mogą stanowić w szczególności:
  1. Porada prawna on-line, która jest niekorzystna dla Klienta, m.in. nie potwierdza sugerowanej przez Klienta lub korzystnej dla niego wykładni przepisów prawa;
  2. Porada prawna on-line oparta została na podstawie nieprawdziwych (fikcyjnych) dokumentów wskazanych lub przesłanych przez Klienta;
  3. Porada prawna on-line oparta została na niepełnym stanie faktycznym i prawnym oraz na podstawie niepełnej dokumentacji wskazanej lub przesłanej przez Klienta, w tym również, która nie została przez Klienta uzupełniona pomimo prośby Kancelarii IURIDICA.
 3. Reklamacja jest rozpatrywana przez Kancelarię IURIDICA w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 4. Reklamacja jest rozpatrywana pod warunkiem wskazania przez Klienta w jej treści następujących danych:
  1. imię i nazwisko lub nazwa Klienta;
  2. numer telefonu;
  3. adres e-mail;
  4. wskazanie przedmiotu reklamacji wraz z krótkim uzasadnieniem;
  5. wskazanie ewentualnych żądań.
 5. Rozpatrując reklamację Kancelaria IURIDICA na wskazany przez Klienta adres e-mail ustosunkowuje się do przedmiotu reklamacji proponując możliwe rozwiązanie lub podejmując decyzję o braku podstaw do rozpatrzenia reklamacji.
 6. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z Regulaminem nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§8. Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania przez Kancelarią IURIDICA danych osobowych Klienta określone zostały w Polityce przetwarzania danych osobowych dostępnej pod adresem: https://iuridica.com.pl/rodo-2/.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 03 lutego 2023 roku.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy o udzielenie Porady prawnej on-line zawieranej przez Kancelarię IURIDICA z Klientem. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeks cywilny oraz Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 4. Kancelaria IURIDICA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na Stronie internetowej. W momencie akceptacji Regulaminu Klient jest zobowiązany do przestrzegania jego postanowień w wersji obowiązującej w dniu wysłania prawidłowo wypełnionego Formularza. Późniejsze zmiany Regulaminu nie będą mieć zastosowania do umowy już zawartej.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kancelarią IURIDICA a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kancelarii IURIDICA.