Świadczymy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie zamówień publicznych.

Nasze usługi:

 • kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości, Specyfikacja Warunków Zamówienia i ogłoszenie) 
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami na etapie prowadzonego postępowania i pomoc przy ocenie i badaniu ofert 
 • audyt procedur wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego
 • opracowywanie regulaminów udzielania zamówień
 • kompleksowa analiza Specyfikacji Warunków Zamówienia
 • pomoc w przygotowaniu oferty
 • analiza ofert złożonych przez konkurencję
 • sporządzanie odwołań od czynności Zamawiającego
 • reprezentacja przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • doradztwo przy projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym wnoszenie zastrzeżeń od decyzji o nałożeniu korekty finansowej

Wybrane projekty:

 • reprezentacja wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą w postępowaniu „Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz świadczenie nadzorów autorskich i innych usług wynikających w projekcie o wartości 500 mln zł”
 • kompleksowa obsługa prawna pod względem prawa zamówień publicznych projektu „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego” 
 • reprezentacja beneficjenta – instytucji kultury w postępowaniu sądowoadministracyjnym w przedmiocie zwrotu dofinansowania otrzymanego z dotacji rozwojowej
 • doradztwo prawne dla beneficjenta w ramach projektu „Audyt i strategia wzornicza wsparciem dla innowacyjnego rozwoju”  w ramach Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”
 • prowadzenie postępowania sądowego dotyczącego rozliczenia usług w ramach umowy na wykonanie proinnowacyjnych usług doradczych 
 • przeprowadzenie ponad 500 h szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla Ministerstwa Gospodarki, Małopolskiej i Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Krakowskiej Izby Adwokackiej jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów komercyjnych