Świadczymy profesjonalną, kompleksową obsługę prawną, której celem jest skuteczne uzyskiwanie i sprawne udzielanie zamówień publicznych.

Z uwagi na znaczny wzrost wydatków publicznych, związanych przede wszystkim z napływem środków pochodzących z Unii Europejskiej, rynek zamówień publicznych w Polsce stale rośnie. Wielu przedsiębiorców pragnie skorzystać z możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne, z uwagi jednak na znaczny formalizm procedur wielokrotnie są oni eliminowani z postępowań. Z kolei na zamawiających ciąży szczególna odpowiedzialność prawidłowego przeprowadzenia postępowania, co często wiąże się z koniecznością bardzo wnikliwej analizy obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych.

Oferta dla zamawiającego

 • kompleksowa pomoc w przygotowaniu postępowania (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszenie)
 • prowadzenie korespondencji z wykonawcami na etapie prowadzonego postępowania i pomoc przy ocenie i badaniu ofert
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi
 • audyt procedur wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego
 • opracowywanie regulaminów udzielania zamówień

Oferta dla wykonawcy

 • kompleksowa analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • pomoc w przygotowaniu oferty
 • analiza ofert złożonych przez konkurencję
 • sporządzanie odwołań od czynności Zamawiającego
 • reprezentacja przez Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi

Zamówienia współfinansowane z UE

 • przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla beneficjentów środków pochodzących z Unii Europejskiej (m.in. Program Infrastruktura i Środowisko, Program Inteligentny Rozwój, Program Wiedza Edukacja Rozwój oraz programy regionalne)
 • opracowywanie regulaminów zawierania umów dla zadań objętych projektem
 • wnoszenie zastrzeżeń od decyzji o nałożeniu korekty finansowej
 • kontrola zawartych umów pod kątem zgodności z ustawą prawo zamówień publicznych oraz zasadami prawa Unii Europejskiej

Szkolenia

Kancelaria prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych ukierunkowane na potrzeby konkretnych podmiotów uczestniczących w procesie udzielania zamówień publicznych. Program szkolenia jest każdorazowo ustalany z Klientem po analizie jego potrzeb. Nacisk położony jest na zagadnienia związane z praktycznym stosowaniem przepisów i zasad udzielania zamówień. Każda cześć szkolenia ilustrowana jest analizą przypadków (także w formie dyskusji nad problemami przedstawionymi przez uczestników) oraz licznymi ćwiczeniami praktycznymi ilustrującymi omawiane problemy. Formuła zajęć oparta jest o rozwiązywanie tzw. case study, opracowanych w oparciu o wyniki kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Skontaktuj się z nami

Poznaj naszego eksperta od prawa zamówień publicznych:
Bartosz Majerski
Bartosz Majerski
Wykładowca Politechniki Krakowskiej, autor licznych artykułów w prasie branżowej.

Zobacz profil, aby się skontaktować