Nasze usługi:

  • analiza stanu faktycznego sprawy, przygotowanie opinii prawnych w związku z możliwymi sporami sądowymi oraz doradztwo w zgromadzeniu i zabezpieczeniu materiału dowodowego na potrzeby ewentualnego procesu;
  • opracowanie indywidualnej strategii procesowej, obejmującej różne warianty postępowań;
  • reprezentacja Klientów w toku procesu sądowego na wszystkich jego stadiach, przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym;
  • w szczególności roszczenia z zakresu prawa transportowego oraz umów o świadczenie usług logistycznych, roszczenia przeciwko ubezpieczycielom, spory z zakresu prawa pracy, nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych;

Wybrane projekty:

  • doświadczenie procesowe w kilku tysiącach postępowań sądowych sięgających kwot kilku milionów złotych przed sądami wszystkich instancji, w tym w najbardziej precedensowych sprawach przed Sądem Najwyższym i Trybunałem Konstytucyjnym
  • proces sądowy przeciwko przewoźnikowi-podwykonawcy o zapłatę odszkodowania w wysokości znacznej wartości z tytułu zaginięcia towaru na skutek przywłaszczenia towaru przez kierowcę, połączony z uzyskaniem zabezpieczenia dochodzonych roszczeń w postaci hipoteki przymusowej;
  • proces sądowy o zapłatę wynagrodzenia operatora logistycznego za organizację przewozu ładunków ponadgabarytowych;
  • proces sądowy o zapłatę odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie ponad 500 faktur za bezspornie wykonane usługi przewozowe, zakończony ugodą na etapie sądowym;
  • proces sądowy o zapłatę kar umownych z tytułu naruszenia zakazu konkurencji i „podebrania klienta”, połączony z roszczeniami z tytułu naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa;
  • proces sądowy przeciwko ubezpieczycielowi o zapłatę odszkodowania z tytułu zaginięcia towaru na skutek przywłaszczenia towaru przez osoby „podszywające się” pod przewoźnika-podwykonawcę;