Nasze usługi:

 • doradztwo prawne w ramach procesów restrukturyzacji i optymalizacji zatrudnienia, w tym różnych form zatrudnienia zewnętrznego (umowy outsourcingu, zatrudnienie tymczasowe, leasing pracowniczy) – audyt zawartych umów oraz opracowanie dedykowanych projektów umów;
 • doradztwo prawne w ramach procesów przejścia zakładów pracy;
 • opracowanie, a także audyt dokumentacji wewnątrzzakładowej, w tym regulaminów pracy i wynagradzania, regulaminów pracy zdalnej, regulaminów telepracy, polityk i procedur związanych ze szczegółowymi zagadnieniami organizacji i bezpieczeństwa pracy (używanie identyfikatorów, zasady kontroli osobistej, wybór przedstawicieli pracowników, procedury antymobbingowe);
 • doradztwo prawne oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji związanej z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych, w tym audyt, przygotowanie polityk ochrony informacji, umów o zachowaniu poufności (NDA) oraz umów o zakazie konkurencji;
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych związanych z roszczeniami pracowniczymi, w tym roszczeniami z tytułu podróży służbowych, nadgodzin oraz rozwiązania umowy o pracę;
 • bieżące doradztwo na rzecz działów HR oraz działów kadr i płac, w tym opinie w zakresie indywidualnych zwolnień pracowników;

Wybrane projekty:

 • kompleksowe doradztwo dla wiodącego operatora logistycznego w regulacji kwestii związanych z zatrudnieniem zewnętrznym oraz zmianą struktury zatrudnienia;
 • doradztwo w procesie wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych dla operatorów logistycznych o statusie dużego przedsiębiorstwa;
 • kompleksowe opracowanie i wdrożenie nowych regulaminów pracy i wynagradzania dla wiodącego operatora logistycznego;
 • opracowanie procedury oraz dokumentacji w pełni zdalnych wyborów przedstawicieli pracowników;
 • wygrana przed Sądem Najwyższym w procesie z powództwa kierowcy przeciwko firmie transportowej o zapłatę ryczałtów za nocleg, skutkująca całkowitym oddaleniem roszczeń kierowcy i zwrotem spełnionego świadczenia;