Wygrana-sprawa-kara-umowna

Kara umowna za niepodstawienie pojazdu

Kara umowna za niepodstawienie pojazdu – wygrana sprawa Kancelarii w Sądzie II instancji

Klient Kancelarii – przewoźnik odpowiedział na ofertę kontrahenta zamieszczoną na giełdzie transportowej dotyczącą wykonania międzynarodowego transportu drogowego towarów. W ogłoszeniu na giełdzie transportowej brak było wskazania rodzaju przewożonego towaru. Podczas rozmowy przedstawicieli stron za pośrednictwem komunikatora, przewoźnik nie został poinformowany o specjalnych wymaganiach dotyczących pojazdu.

W treści zlecenia przesłanego przewoźnikowi przez kontrahenta po uzgodnieniu warunków zlecenia znalazły się warunki, które nie zostały uzgodnione przez strony, m.in. warunek, aby podstawiony przez przewoźnika pojazd był nie starszy niż dwa lata. Ponadto, kontrahent nie poinformował przewoźnika o procedurze weryfikacji stanu technicznego pojazdu w innym miejscu przed jego skierowaniem i dopuszczeniem do załadunku. Stan techniczny podstawionego przez przewoźnika pojazdu nie budził zastrzeżeń, mimo to przedstawiciel kontrahenta odmówił przekierowania przewoźnika na miejsce załadunku.

Kontrahent pozwał przewoźnika o zapłatę kary umownej z tytułu niepodstawienia pojazdu zgodnego ze zleceniem na czas w miejscu załadunku. Sąd I instancji uwzględnił powództwo w całości. Podzielił argumentację powoda, iż przewoźnik nie podstawił pojazdu zgodnego ze zleceniem na czas w miejscu załadunku, co uprawniało powoda do obciążenia przewoźnika karą umowną na podstawie warunków zlecenia.

Na skutek apelacji wniesionej przez Kancelarię Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok i oddalił w całości roszczenie przeciwko przewoźnikowi. Sąd podzielił stanowisko Kancelarii, iż powód nie wykazał, że pozwany podstawił na miejsce weryfikacji stanu technicznego nieprawidłowy tabor. Powód nie poinformował przewoźnika w sposób jasny o wymaganiu dotyczącym wieku taboru. Zapis dot. wieku taboru nie stanowił nawet odrębnego postanowienia w treści zlecenia. Ponadto, powód nie wykazał, iż wykonał pierwotnie zlecony przewoźnikowi transport na czas, taborem zgodnym z treścią zlecenia (2-letnim). Nie wykazał również, iż doszło do powstania szkody. Sąd uznał również, iż kara umowna zastrzeżona przez powoda jest sprzeczna z umową przewozu i zasadami współżycia społecznego.

 

Artykuł przygotowała

Patrycja Wróblewska | Aplikant adwokacki | Kancelaria IURIDICA