Prawnicy kancelarii IURIDICA wkrótce przed Sądem Najwyższym

Sąd Najwyższy rozpozna sprawę dotyczącą odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela w związku z brakiem wpisania danych przewoźnika w liście przewozowym CMR.

Klient kancelarii – przewoźnik wykonywał przewóz międzynarodowy, w trakcie którego doszło do uszkodzenia przewożonego towaru. Okoliczności sprawy pozostawały bezsporne, jednak ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, gdyż w liście przewozowym CMR nie zostały wpisane dane przewoźnika. Również Sąd I instancji oddalił powództwo o odszkodowanie wskazując, że w związku z postanowieniami OWU warunkiem udzielenia przewoźnikowi ochrony ubezpieczeniowej było wykonywanie przewozu przesyłki na podstawie listu przewozowego CMR wystawionego na ubezpieczającego (przewoźnika). Powyższe stanowisko podzielił Sąd II instancji oddalając apelację. Od wyroku Sądu II instancji złożona została skarga kasacyjna, którą Sąd Najwyższy przyjął właśnie do rozpoznania, uznając, że w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne. Kancelaria reprezentuje przewoźnika w toku całego postępowania sądowego.