Artykuły w prasie – Transport manager

W najnowszym wydaniu Transport manager’a po raz kolejny pojawiają się dwa artykuły autorstwa członków zespołu naszej kancelarii – Patrycji Wróblewskiej i Łukasza Chwalczuka. Dodatkowo zaakcentowano udział Pana Łukasza na targach Breakbulk Europe 2018 oraz jego uczestnictwo podczas Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego.

Telegraficzny skrót wyżej wspomnianych publikacji:

  • Wzmianka na str. 10 magazynu opisuje pokrótce przedstawioną przez Łukasza Chwalczuka prelekcji dotyczącej zezwoleń oraz barier administracyjnych w Europie. Nadmienia również przygotowaną przez niego publikację zawierającą najważniejsze uwarunkowania transportu ponadgabarytowego z ponad 25 europejskich krajów, pt: „Heavy Transport Best Practise Guide”.
  • Na str. 68 natomiast ukazał się dwustronicowy artykuł autorstwa Pana Łukasza w sprawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej; „Czy Polska bezprawnie zaniżyła dopuszczalne naciski osi”.

Dyrektywa Rady nr 96/53/WE z 25 lipca 1996 r. reguluje wspólne na całym terenie Unii Europejskiej zasady dotyczące wymiarów, masy całkowitej oraz nacisków osi pojazdów ciężarowych. Dyrektywa zakłada, aby w ramach wspólnej polityki transportowej wydane zostały wspólne przepisy w celu polepszenia wykorzystania tych pojazdów w transporcie pomiędzy państwami członkowskimi. Tworząc treść dyrektywy zauważono, że różnice pomiędzy przepisami państw członkowskich dotyczące ciężarów i wymiarów pojazdów użytkowych mogą negatywnie wpływać na warunki konkurencji i utrudniać ruch pomiędzy państwami członkowskimi, a zgodnie z zasadą subsydiarności należy na poziomie Wspólnoty podejmować działania zmierzające do usunięcia takich utrudnień.

  • Strony od 102 do 106 zawierają obszerny artykuł autorstwa Patrycji Wróblewskiej podejmujący temat odpowiedzialności materialnej pracownika zatrudnionego jako kierowcy.

Zatrudnianie kierowców przez firmy zajmujące się towarowym transportem drogowym wiąże się ze szczególnym ryzykiem po stronie zatrudniającego, ponieważ kierowcy powierzony jest nie tylko pojazd, przy pomocy którego wykonuje transport, lecz także przewożony towar, nierzadko o znacznej wartości. Jak wygląda odpowiedzialność materialna pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy, a szczególnie odpowiedzialność za mienie im powierzone? W jaki sposób ustrzec się przed szkodą wyrządzoną przez pracownika – kierowcę?

  • W sekcji Wydarzenia, na str 156 pojawiło się podsumowanie VII Walnego Zgromadzenia OSPTN, którego prezesem jest Łukasz Chwalczuk.

 

Źródło: Transport manager  czerwiec – lipiec 2018