Przewoźnik uzyskał od ubezpieczyciela 67 000 zł odszkodowania za uszkodzenie towaru na skutek wtargnięcia do pojazdu nielegalnych imigrantów

Przewoźnik – klient Kancelarii realizował międzynarodowy transport drogowy z Polski do Wielkiej Brytanii. W trakcie przewozu kierowca zatrzymał się na postój celem dokonania przeglądu pojazdu, ok. 200 km przed wjazdem na prom w Dunkierce, nie zauważył jednak, aby ktoś przebywał w pojeździe.

Podczas wjazdu na prom odbyła się kontrola służb francuskich, które stwierdziły, iż w pojeździe znajdują się imigranci, kierowca nie otrzymał od służb żadnych dokumentów potwierdzających ten fakt. Podczas dokonywania rozładunku, pracownicy odbiorcy stwierdzili, że towar uległ uszkodzeniu na skutek przebywania w pojeździe osób trzecich, z uwagi na fakt, iż przedmiotem przewozu były artykuły spożywcze, cały towar został zutylizowany.

Przewoźnik, który został obciążony kwotą stanowiącą wartość uszkodzonego towaru zgłosił szkodę do ubezpieczyciela w ramach polisy OCP. W toku postępowania szkodowego przewoźnika reprezentowała Kancelaria. Kancelaria prowadziła korespondencję z ubezpieczycielem, w ramach której dokonała wyjaśnień dotyczących okoliczności stanu faktycznego, m.in. wyjaśniła, iż w sprawie, wbrew twierdzeniom ubezpieczyciela nie zostały zawarte umowy spedycji, lecz występował łańcuch powiązań w ramach umów przewozu – pierwotny nadawca zlecił wykonanie przewozu swojemu kontrahentowi, a kontrahent ten podzlecił wykonanie przewozu Przewoźnikowi – Klientowi Kancelarii. Ubezpieczyciel w toku postępowania szkodowego kwestionował również poniesienie szkody przez kontrahenta Przewoźnika, Kancelaria zaś argumentowała, iż kontrahent poniósł szkodę, gdyż pierwotny nadawca dokonał potrącenia kwoty stanowiącej wartość uszkodzonego towaru z należnościami przysługującymi kontrahentowi z tytułu innych umów przewozu zrealizowanych na rzecz pierwotnego nadawcy. Szczegółowe wyjaśnienia Kancelarii doprowadziły do pozytywnej decyzji o przyznaniu Przewoźnikowi odszkodowania.

Niniejsza sprawa stanowi dowód tego, że prawidłowe przeprowadzenie likwidacji szkody przy profesjonalnym wsparciu Kancelarii prowadzi do uzyskania realnych korzyści w postaci odszkodowania, co często pozwala uniknąć długotrwałego i kosztownego sporu z ubezpieczycielem na drodze sądowej.