Łukasz Chwalczuk wybrany prezesem zarządu OSPTN

21 lutego 2014 roku w Łodzi odbyło się spotkanie członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Udział wzięło kilkadziesiąt osób reprezentujących firmy transportowe, producentów naczep oraz firmy doradcze. Nowy skład zarządu oraz komisji rewizyjnej powołany został w celu zapewnienia konsolidacji rynku ponadgabarytowego oraz działania na rzecz wszystkich przewoźników i podmiotów związanych z branżą ponadgabarytową.

W trakcie obrad wybrano następujące osoby na stanowiska członków zarządu i komisji rewizyjnej:

Zarząd:

 • Łukasz Chwalczuk, prezes zarządu – Kancelaria Prawna Iuridica
 • Maciej Łubiński – Herkules S.A.
 • Wiesław Bednarz – BedMet Logistic
 • Wolfgang Wiesiollek – Transannaberg Logistic
 • Kazimierz Skuratowicz – MTD Skuratowicz
 • Barbara Lesik – Natalex

Komisja Rewizyjna:

 • Aleksander Rybka – Ol-Trans
 • Krzysztof Bartosik – Faymonville
 • Julian Stala – ZTE Radom sp. z o.o.

W trakcie spotkania obradowano i podjęto uchwały, które mają na celu skierowanie działalności stowarzyszenia na następujące tematy.:

 1. pilotaż – poprzez usprawnienie procesu szkoleniowego osób świadczących usługi pilotażu. Ponadto wprowadzenie dodatkowych szkoleń dla osób zdających prawo jazdy, aby potrafili odpowiednio reagować i zachować się na drodze w związku z poruszaniem się pojazdów nienormatywnych oraz uprawnieniem pilotów do kierowania ruchem.
 2. odstępstwa od warunków technicznych pojazdów – prace mają na celu usprawnienie procesu wydawania decyzji przez właściwego ministra oraz umożliwienie szybszej rejestracji pojazdów.
 3. konieczności wykonywania indywidualnych ekspertyz obiegów drogowych, które na dzień dzisiejszy nie podlegają wielokrotnemu użyciu. Powoduje to generowanie olbrzymich kosztów dla całej branży związanej z transportem nienormatywnym, pomimo, iż przez dany obiekt drogowy np. most poruszają się pojazdy o bardzo zbliżonej charakterystyce.
 4. zgłoszenia stowarzyszenia do kręgu podmiotów z którymi dokonuje się konsultacji społecznych projektów aktów prawnych, aby np. budowa nowych dróg (a w szczególności rond) odbywała się po uzyskaniu opinii specjalistów z dziedziny przejazdów pojazdami nienormatywnymi. Obecna forma budowy rond, w których na środku ronda usypuje się coś na wzór kopca, powoduje, że pojazdy pojazdami nienormatywnymi napotykają na ogromne przeszkody w pokonaniu takiego obiektu. Część województw i powiatów już konsultuje swoje projekty budowy dróg z przewoźnikami ponadgabarytowymi, niestety jest to jeszcze dość rzadka praktyka, którą stowarzyszenie ma zamiar zmienić.
 5. uaktualnienia przepisów prawa przewozowego do współczesnych norm i specyfiki, m.in. poprzez wydłużenie okresu przedawnienia roszczeń transportowych, usprawnienia i uproszczenia procedury reklamacyjnej, zmniejszenia formalizmu związanego z treścią protokołu szkody, pisma reklamacyjnego oraz wezwania do zapłaty.
 6. warunków ubezpieczeń transportowych – stowarzyszenie przyjęło za cel lobbowanie w kierunku zmniejszenia wymogów formalnych jakie stawiają firmy ubezpieczeniowe w ogólnych warunkach ubezpieczenia, które często są podstawą do odmowy wypłaty odszkodowania.
 7. działania w sprawie wymogu posiadania polisy ubezpieczeniowej z gwarantowaną sumą ubezpieczenia 25 mln € w przypadku przejazdów pojazdami nienormatywnymi przez terytorium Niemiec.

Nowy zarząd stowarzyszenia podjął się także wprowadzenia zmian w portalu internetowym stowarzyszenia – www.ponadnormatywni.pl, aby członkowie mogli wzajemnie zwiększać bezpieczeństwo w świadczeniu usług transportowych i pomagać sobie nawzajem w unikaniu nierzetelnych zleceniodawców. Strona internetowa stowarzyszenia zostanie gruntownie przebudowana, aby członkowie stowarzyszenia mieli łatwy dostęp m.in. do:

 • Wzorów odwołań od kar ITD
 • Giełdy wierzytelności
 • Listy firm wspierających transport (firmy doradcze, ubezpieczeniowe, pilotażowe itp.)
 • Aktualnych informacji związanych z branżą ponadgabarytową

Fotogaleria: