Oddalone roszczenie o zapłatę 34.000,00 zł – wyrok Sądu Rejonowego w Z. z dnia 26.05.2015 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik został pozwany przez Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Uzasadniając roszczenie PBUK podało, że Klient jako posiadacz pojazdu ponosi odpowiedzialność za zdarzenie drogowe, które miało miejsce w Czechach. Pojazd nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, w związku z czym zaistniała szkoda została pokryta przez czeskie biuro narodowe (odpowiednik polskiego PBUK), które następnie zażądało jej zwrotu od PBUK. Po wypłacie odszkodowania na rzecz czeskiego biura narodowego PBUK skierowało roszczenie zwrotne do Klienta. Kancelaria reprezentowała Klienta w postępowaniu sądowym podnosząc, że na podstawie prawa czeskiego Klient nie podnosi odpowiedzialności za szkodę – PBUK płacą równowartość szkody na rzecz czeskiego biura narodowego spełniło świadczenie nienależne i nie może domagać się jego zwrotu od Klienta. Sąd I instancji podzielił argumentację Kancelarii i rozpatrując sprawę na podstawie prawa czeskiego w całości oddalił roszczenie. Wyrok Sądu I instancji uprawomocnił się.