Oddalone roszczenie o zapłatę 76.415,00 zł – wyrok Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 21.08.2014 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik został pozwany przez swojego zleceniodawcę o odszkodowanie z tytułu częściowego zaginięcia towaru. Wartość skradzionego towaru obliczona zgodnie z przepisami Konwencji CMR była ok. 20-krotnie niższa niż dochodzone roszczenie (wynosiła ok. 4.000,00 zł) i została przez Klienta zapłacona. Zleceniodawca argumentował jednak, że zawarł z Klientem umowę spedycji, do której nie mają zastosowania przepisy Konwencji CMR, a w związku z tym Klient jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania w wysokości całkowitej wartości skradzionego towaru. Sąd I instancji podzielił stanowisko zleceniodawcy i zasądził w całości dochodzone roszczenie. Kancelaria reprezentowała Klienta na etapie postępowania apelacyjnego. Sąd II instancji w całości podzielił argumentację przedstawioną w apelacji, wskazując, że strony zawarły umowę przewozu – nie umowę spedycji. W konsekwencji Klient zobowiązany był jedynie do zapłaty odszkodowania obliczonego zgodnie z przepisami Konwencji CMR, co uczynił po zdarzeniu. Roszczenie przeciwko przewoźnikowi zostało w całości oddalone.