„Ubezpieczenia w transporcie” – książka prawników kancelarii IURIDICA już w księgarniach

Pod koniec czerwca w księgarniach prawniczych w całej Polsce pojawiła się książka autorstwa Agaty Majerskiej i Agnieszki Sowa z naszej kancelarii.

KUP KSIĄŻKĘ:
http://www.ksiegarnia.beck.pl/beck-info-biznes-sektor-publiczny/id12912,Ubezpieczenia-w-transporcie.-Praktyczne-uwagi-dla-przedsiebiorcow-z-branzy-TSL.html

POBIERZ FRAGMENT:
http://www.ksiegarnia.beck.pl/pdf/ubezpieczenia-w-transporcie-fragment.pdf

Praktyczne uwagi, dzięki którym przedsiębiorcy z branży TSL będą mieli pewność, że zawierają korzystne dla siebie umowy ubezpieczeniowe

Niniejsza publikacja w przystępny i praktyczny sposób przybliża zagadnienia związane z zawieraniem umów ubezpieczeniowych przez przedsiębiorców z branży Transport–Spedycja–Logistyka. W tej branży ubezpieczenia dotyczą nie tylko szkód komunikacyjnych, ale również innych ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Szkody zaistniałe w wyniku wypadków losowych powstałych w czasie transportu mogą przybierać wielkie rozmiary. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy mieli pewność, że są objęci rzetelną i realną ochroną ubezpieczeniową.

Książka w przystępny sposób omawia tematykę założeń odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz charakteru umów zawieranych w branży TSL. W treści książki przedsiębiorcy znajdą praktyczne wskazówki na temat:

 • właściwego nazywania zawieranych umów;
 • odpowiedniego konstruowania umów i zleceń z zakresu przewozu i spedycji;
 • wyboru ubezpieczenia odpowiadającego charakterowi prowadzonej działalności;
 • właściwego rozumienia i interpretowania klauzul używanych w polisach ubezpieczeniowych;
 • negocjowania proponowanych warunków umów ubezpieczeniowych;
 • dostosowania pracy firmy i pracowników do zobowiązań podjętych wobec ubezpieczyciela;
 • zasad właściwego postępowania w momencie powstania szkody;
 • współpracy z ubezpieczycielem w toku postępowania likwidacyjnego;
 • odwołań od decyzji ubezpieczycieli.

W książce przedsiębiorcy znajdą również zrozumiałe i praktyczne informacje na temat:

 • wad i zalet poszczególnych rozwiązań proponowanych w umowach ubezpieczeniowych,
 • możliwości korzystania z klauzul dodatkowych,
 • zasadności zawierania poszczególnych typów umów oraz
 • treści przepisów, które obowiązują niezależnie od postanowień polis ubezpieczeniowych.

Ponadto, publikacja zawiera omówienie przykładowych stanów faktycznych, bazujących na realnych zdarzeniach. Opisy zdarzeń zostały zaczerpnięte z praktyki obsługi prawnej wielu firm transportowych i odzwierciedlają faktyczne problemy, z jakimi rzeczywiście spotykają się przedsiębiorcy. Autorki komentują opisane sytuacje oraz przedstawiają właściwe rozwiązania, z powołaniem przepisów prawnych.

W książce przywołano również szeroki wybór orzecznictwa sądów powszechnych, na nowo omówionego w celu wskazania najważniejszych twierdzeń. Przywołane orzecznictwo ma stanowić dla przedsiębiorców bazę, na której można budować swoje roszczenia w stosunku do ubezpieczycieli. Z bazy orzecznictwa można korzystać zarówno w toku postępowania likwidacyjnego przed ubezpieczycielem likwidującym szkodę, jak i w czasie ewentualnego procesu sądowego. Powołanie w toku postępowania sądowego właściwego orzecznictwa może w znaczący sposób przechylić szalę zwycięstwa na korzyść przedsiębiorcy.

Na potrzeby publikacji opracowano również wybór wzorów dokumentów. Wzory umieszczono w książce w wersji papierowej, a ponadto w wersji elektronicznej na załączonej płycie CD, co pozwala na ich szybkie i łatwe wykorzystanie. Załączone wzory odnoszą się do różnych rodzajów ubezpieczeń i sytuacji faktycznych i zawierają:

 • zawiadomienie o kradzieży pojazdu (ubezpieczenie AC);
 • zawiadomienie o przeniesieniu prawa własności pojazdu (ubezpieczenie OC);
 • wezwanie ubezpieczyciela do zapłaty (ubezpieczenie AC);
 • zawiadomienie o wyrejestrowaniu pojazdu mechanicznego (ubezpieczenie OC);
 • odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania ustalonego metodą kosztorysową – VAT (ubezpieczenie AC);
 • wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki (ubezpieczenie OC);
 • odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania – szkoda całkowita (ubezpieczenie AC);
 • wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
 • wezwanie do zapłaty (ubezpieczenie OC);
 • wezwanie do zapłaty – wyrównanie kwoty odszkodowania (ubezpieczenie OC);
 • odwołanie od decyzji o przyznaniu odszkodowania – potrącenie amortyzacyjne (ubezpieczenie OC).

Aby książka była zrozumiała i praktyczna, zawiera również sporządzony na jej potrzeby mini- słowniczek pojęć używanych w praktyce ubezpieczeniowej oraz powoływanych w publikacji. Ze słowniczka można dowiedzieć się między innymi:

 • jakie korzyści daje poszkodowanemu actio directa;
 • co oznacza bezpośrednia likwidacja szkody i dlaczego stanowi przywilej poszkodowanego;
 • w jaki sposób określa się wysokość franszyzy integralnej i franszyzy redukcyjnej oraz co każda z nich oznacza dla przedsiębiorcy;
 • kto może być zainteresowany zawarciem ubezpieczenia cargo;
 • kiedy, w rozumieniu polis ubezpieczeniowych, mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, a kiedy z częściową;
 • czy ubezpieczający jest tym samym podmiotem, co ubezpieczony.

W niniejszej publikacji powoływane są zarówno przepisy dotyczące zobowiązań umów transportowych- Prawo przewozowe i Konwencja CMR – jak również przepisy dotyczące ubezpieczeń: Kodeks Cywilny, ustawy o działalności ubezpieczeniowej i o ubezpieczeniach obowiązkowych. Aby ułatwić korzystanie z przepisów tych aktów prawnych, sporządzono wyciąg z ich najważniejszych i najczęściej używanych postanowień.

O autorach:

Agata Majerska
adwokat, wspólnik w Kancelarii Adwokackiej Iuridica A. Majerska, B. Majerski s.c. Zawodowo zajmuje się prawem transportowym, obsługuje wielu przedsiębiorców z branży TSL. Autorka publikacji w czasopismach branżowych oraz publikatorach prawniczych, prelegent na konferencjach transportowych. Wykładowca na studiach podyplomowych Politechniki Krakowskiej.

Agnieszka Sowa
aplikant adwokacki, współpracownik w Kancelarii Adwokackiej Iuridica A. Majerska, B. Majerski s.c. w Krakowie. Doktorantka w Instytucie Prawa Prywatnego Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Autorka publikacji w czasopismach branżowych oraz publikatorach prawniczych, prelegent na konferencjach naukowych. Naukowo zajmuje się prawem ubezpieczeń gospodarczych.