Uwzględnienie odwołania przez zamawiającego i umorzenie postępowania przez Krajową Izbę Odwoławczą

W postępowania na wykonanie roboty budowlanej oferta Klienta kancelarii została odrzucona. W uzasadnieniu swojej decyzji zamawiający wskazał, iż kosztorys ofertowy został dołączony do oferty jedynie w formie elektronicznej. W konsekwencji zdaniem zamawiającego oferta nie spełnia wymagań dotyczących składania oferty w formie pisemnej pod rygorem nieważności o której mowa w art. 82 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Od decyzji zamawiającego zostało wniesione odwołanie do Krajowej Izby Odwołaczej. Po zapoznaniu się z argumentacją przedstawioną przez naszą kancelarię, zamawiający sam uwzględnił odwołanie i oferta naszego Klienta została uznana za najkorzystniejszą. W wyniku powyższych działań nasz Klient uzyskał zamówienie o wartości kilku milionów złotych.