W trakcie przewozu towar został skradziony

Klient Kancelarii – przewoźnik podzlecił wykonanie międzynarodowego przewozu towarów podwykonawcy, z którym współpracował od dłuższego czasu.

W trakcie przewozu całość przewożonego towaru została skradziona. Postępowanie prowadzone przez policję doprowadziło do przedstawienia kierowcy podwykonawcy zarzutu współudziału w kradzieży przewożonego towaru. Następnie kierowca przyznał się do zarzucanych czynów.

Klient Kancelarii zgłosił szkodę do swojego ubezpieczyciela OCP, jednak ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. W decyzji ubezpieczyciel uzasadnił, że współudział  kierowcy podwykonawcy w kradzieży przewożonego towaru zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia stanowi okoliczność wyłączająca odpowiedzialność ubezpieczyciela, z uwagi na „winę umyślną„. Po analizie polisy oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, Kancelaria zarekomendowała Klientowi wystąpienie z pozwem przeciwko ubezpieczycielowi. Reprezentując przewoźnika w postępowaniu sądowym Kancelaria powołała wykładnię ogólnych warunków ubezpieczenia oraz klauzuli podwykonawców zawartej w polisie ubezpieczeniowej, podnosząc, iż szkody wyrządzone umyślnie przez podwykonawców objęte są zakresem ochrony ubezpieczeniowej. W toku całego postępowania pozwany ubezpieczyciel zarzucał, że przewoźnik błędnie interpretuje postanowienia polisy i OWU. Sąd I instancji podzielił w całości argumentację Kancelarii, zasądzając od ubezpieczyciela na rzecz przewoźnika dochodzone odszkodowanie w wysokości 200.000 zł. Sąd II instancji oddalił apelację ubezpieczyciela.