Wygrana w sporze dotyczącym zapłaty odsetek z tytułu powtarzających się opóźnień w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia

Kancelaria reprezentowała Klienta – przewoźnika w sporze ze zleceniodawcą dotyczącym zapłaty odsetek z tytułu powtarzających się opóźnień w zapłacie wymagalnego wynagrodzenia za około 500 przewozów zrealizowanych na przestrzeni 3 lat.

Po zgromadzeniu, analizie i szczegółowym opracowaniu dokumentacji do Sądu skierowany został pozew o zapłatę kwoty ponad 90.000,00 zł z tytułu odsetek. Zleceniodawca podniósł przeciwko roszczeniu szereg zarzutów związanych zarówno z wysokością roszczenia, jego zasadnością, a także przedawnieniem dochodzonych roszczeń. W początkowej fazie postępowania sądowego przeprowadzona została opinia biegłego, która w całości potwierdziła wyliczenia dotyczące wysokości roszczenia.

Na tym etapie, jeszcze w trakcie postępowania przed Sądem I instancji, sprawa zakończyła się zawarciem ugody, na podstawie której Klient Kancelarii uzyskał kwotę 80.000,00 zł bez konieczności dalszego prowadzenia postępowania sądowego, w niewielkim zakresie ograniczając swoje roszczenie.