21.000,00 euro od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. – wyrok Sądu Apelacyjnego w G. z dnia 21.01.2016 r.

Klient Kancelarii – spedytor zlecił wykonanie przewozu zagranicznemu przewoźnikowi. Towar przyjęty do przewozu nigdy nie dotarł jednak do odbiorcy, brak było również kontaktu z przewoźnikiem. W związku z zaginięciem towaru Klient zobowiązany był do zapłaty na rzecz swojego kontrahenta kwoty odpowiadające wartości towaru. Ubezpieczyciel odmówił jednak wypłaty odszkodowania z tytułu posiadanego przez Klienta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora (OCS). Również Sąd I instancji oddalił powództwo wskazując, że odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona z uwagi na rażące zaniedbania, których w procesie wyboru przewoźnika dopuścił się pracownik Klienta. Kancelaria reprezentowała Klienta na etapie postępowania apelacyjnego. Sąd II instancji w całości podzielił argumentację przedstawioną w apelacji, uznając, że czynności weryfikacyjne podjęte przez pracownika Klienta wykluczają uznanie jego zachowania za rażąco niedbałe i zasądził dochodzone odszkodowanie.