78.073,00 zł od kontrahenta naszego Klienta – wyrok Sądu Okręgowego w L. z dnia 26.09.2013 r.

Klient Kancelarii – przewoźnik ponadnormatywny realizował transport konstrukcji stalowych na rzecz swojego kontrahenta. Wykonanie transportu było uzależnione od uzyskania odpowiednich zezwoleń administracyjnych w trzech krajach, a to Szwajcarii, Niemczech i Polsce. Z przyczyn niezależnych od przewoźnika proces uzyskania zezwoleń uległ wydłużeniu – w konsekwencji termin rozładunku uległ przesunięciu. Z tytułu opóźnienia kontrahent przewoźnika obciążył go karami umownymi przewyższającymi wysokość należnego frachtu. Sądy obu instancji podzieliły argumentację Kancelarii – przewoźnik uzyskał w całości należne mu wynagrodzenie wraz z odsetkami i zwrotem kosztów procesu.