Z kraju za granicę, czyli jak uzyskać licencję wspólnotową?

Coraz więcej krajowych przewoźników decyduje się na wykonywanie transportu międzynarodowego. Jeżeli formalności związane z procedurą uzyskania licencji wspólnotowej wydawały się Państwu trudne, polecamy lekturę poradnika przygotowanego przez apl. adw. Jakuba Mikusia z naszej kancelarii we współpracy z portalem etransport.pl.

Aby uzyskać licencję wspólnotową przewoźnik musi posiadać zezwolenie na wykonywania zawodu przewoźnika. Oznacza to, że każdy przewoźnik, który posiada już pozwolenie na przewozy krajowe nie musi zdawać ponownie egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych. Pozwala to w łatwy sposób starać się o wydanie licencji międzynarodowej. W tym celu przewoźnik powinien wykonać przedstawione poniżej kroki.

Po pierwsze, należy wypełnić wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (wniosek LR1 – dostępny na stronie GITD).

W trakcie wypełnienia wniosku należy:
1. Określić na ile lat wnosi się o udzielenie licencji transportowej. Możliwe są dwie opcje: do lat 5 i do lat 10. Od wybranej opcji zależy opłata, jaką przewoźnik musi uiścić. Koszt 5-letniej licencji to 4000 złotych, natomiast 10-letnia jest dwa razy droższa. Dwukrotna różnica w opłacie jest również w kosztach wypisów. Krótsza ważność licencji wiąże się z opłatą w wysokości 440 zł za każdy wypis, natomiast dłuższa – z kwotą 880 zł.
2. Określić osobę zarządzającą transportem. Musi to być osoba posiadająca certyfikat kompetencji zawodowych. Warto pamiętać, że w stosunku do zarządzającego istnieją pewne ograniczenia. Jeżeli jest to osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilno-prawnej, nie może ona kierować operacjami transportowymi w więcej niż 4 różnych przedsiębiorstwach, realizujących przewozy flotą powyżej 50 pojazdów łącznie.

Przewoźnik posiadający już licencję krajową, zobowiązany jest załączyć do wniosku wymagane dokumenty:
a. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy (kserokopia),
b. zaświadczenie wystawione przez organ, który wydał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) 1071/2009 (oryginał),
c. wykaz pojazdów – załącznik WPC (oryginał),
d. dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji wspólnotowej i wypisów z tej licencji.

Opłatę za udzielenie licencji dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy należy wpłacić na konto GITD:
NBP 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W tytule przelewu należy podać numer NIP, a gotowy wniosek skierować listem poleconym na adres:
GITD – Biuro ds. Transportu Międzynarodowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

W praktyce czas oczekiwania na licencję wspólnotową to około 2 tygodnie.