Wygrane sprawy - ubezpieczenie OCP

Odpowiedzialność za koszty wyłączone z zakresu ubezpieczenia OCP

Klient Kancelarii – przewoźnik zlecił podwykonawcy przewóz artykułów spożywczych. Po załadunku towaru podwykonawca, wbrew postanowieniom zlecenia udzielonego przez Klienta,  przeładował towar na inny pojazd, piętrując towar.

W trakcie przewozu doszło do uszkodzenia towaru. Po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin i inspekcji okazało się, że z uwagi na rodzaj i zakres uszkodzeń konieczna była utylizacja całości przewożonego towaru. Klient Kancelarii zapłacił swojemu zleceniodawcy odszkodowanie obejmujące wartość uszkodzonego towaru, a ponadto na podstawie art. 23 ust. 4 Konwencji CMR zwrócił zleceniodawcy przewoźne uprzednio uzyskane od zleceniodawcy jako wynagrodzenie za przewóz.

Po zaspokojeniu roszczeń zleceniodawcy, Klient Kancelarii skierował roszczenie o zapłatę odszkodowania z tytułu całkowitego uszkodzenia towaru wobec podwykonawcy. Odszkodowanie obejmowało wartość uszkodzonego towaru oraz zwrot przewoźnego, które Klient zapłacił podwykonawcy za wykonanie przewozu. W momencie upływu terminu płatności ustalenie rozmiarów szkody było jeszcze w toku.

Przebieg procesu

Bezpośrednio po zdarzeniu podwykonawca zgłosił szkodę swojemu ubezpieczycielowi z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika. Po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel  przyznał i wypłacił bezpośrednio na rzecz Klienta Kancelarii odszkodowanie obejmujące wartość uszkodzonego towaru pomniejszoną o franszyzę redukcyjną. Odszkodowanie przyznane przez ubezpieczyciela nie obejmowało również kwoty przewoźnego. W decyzji ubezpieczyciel powołał się na postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia, z których wynikało, że koszty transportu nie są objęte zakresem ubezpieczenia OCP.

Odszkodowanie, które Klient Kancelarii otrzymał od ubezpieczyciela podwykonawcy nie pokryło więc całości poniesionej szkody. Zostało pomniejszone o franszyzę redukcyjną i nie obejmowało zwrotu kosztów przewoźnego. Kancelaria skierowała do podwykonawcy wezwanie do zapłaty tej części odszkodowania, której nie pokrył ubezpieczyciel podwykonawcy. Mimo wezwania do zapłaty podwykonawca nie uregulował na rzecz Klienta Kancelarii brakującej części odszkodowania. W konsekwencji Kancelaria skierowała pozew o zapłatę do Sądu. Sąd w całości uwzględnił dochodzone roszczenie.

Wynik

Zarówno w wezwaniu do zapłaty, jak i na etapie postępowania sądowego Kancelaria wskazała, że zakres odszkodowania należnego od przewoźnika z tytułu uszkodzenia przesyłki określają przepisy Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Wyłączenie przez ubezpieczyciela spod zakresu ubezpieczenia OCP obowiązku zwrotu przewoźnego, a także ustalona w polisie ubezpieczeniowej franszyza redukcyjna, nie miały żadnego wpływu na zakres odpowiedzialności ciążącej na podwykonawcy jako przewoźniku. Wynikały bowiem wyłącznie z umowy ubezpieczenia zawartej pomiędzy podwykonawcą a ubezpieczycielem podwykonawcy.  W konsekwencji zawężały jedynie zakres odpowiedzialności ubezpieczyciela – nie zmieniły natomiast zakresu odpowiedzialności przewoźnika określonego przepisami Konwencji CMR.

Wpis przygotowany przez adwokat Agnieszkę Sowę